Årsmøte 2022

Tirsdag 15. mars 2021, klokka 19:00 - 21:00. 

I Rælingen Rådhus

- Godkjenning av innkalling.
- Valg av møteleder.
- Valg av møtesekretær/protokollfører.
- Valg av to årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen.
- Styrets årsberetning / årsmelding for 2021.
- Regnskap og revisjon 2021.
- Kontingentfastsetting. Ikke forslag.
- Styrets forslag til budsjett 2022.
- Vedtektsendringer. Ikke forslag.
- Innkomne forslag. Ingen forslag innkommet.
- Valgene ut fra vedtektene. 
- - Valg av styret.
- - Valg av revisjon.
- - Valg av representanter til Akershus kulturvernråd.
- - Valg av Øyerendagkomitéen.
- - Valg av representant til Lenseteateret.
- - Valg av årbokkomité.
- - Valg av kulturpriskomité.
- - Styrets innstilling og valg av valgkomité.