Handlingsplan.

Handlingsplan 2014 – 2017.  Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus (AHA). Vedtatt på Årsmøtet 11. mars 2014.

Kommentarer i kursiv:  Leder Halfdan Karlsen,  13.februar 2020

Visjonen: «Historien er grunnlaget for utvikling av framtida ».
 

Hovedmål 1: Ta vare på arbeidsfolks gamle og nyere historie.

Tiltak 1.1: Samarbeide med museer i Akershus, Akershusmuseet spesielt og Akershus kulturvernråd og møte disse om ivaretaking av arbeidsfolks gamle og nyere historie og presentasjon av dette. Lite fulgt opp.

Tiltak 1.2: Samarbeide med og møte de ulike lokale og regionale historielag i Akershus om ivaretaking av arbeidsfolks gamle og nyere historie.  Felles åpent møte med Lillestrøm Historielag i 2018.  Styret jobber med kontakt med andre arbeiderhistorielag i landet, i Stavanger og Trøndelag, med sikte på å få til arbeiderhistoriekonferanse på Sørmarka.

Tiltak 1.3: Kulturprisen er ment som en anerkjennelse og stimulans for innsats av betydning for arbeiderkulturen i Akershus.  Delt ut hvert år.   
                                                   

Hovedmål 2: Bevare kjennskapet til arbeiderbevegelsens framvekst og betydning.

Tiltak 2.1:  Etablere «hjemmeside» som presenterer arbeiderbevegelsens framvekst og historie i Norge og i Akershus.  Hjemmeside opprettet.

Tiltak 2.2: Skrive i AHA sin årbok artikler om arbeiderbevegelsens framvekst og historie i Norge generelt og i Akershus spesielt.  Fulgt opp.
 

Hovedmål 3: Arrangere ulike tiltak som øker kunnskapen om arbeiderbevegelsens historie.

Tiltak 3.1:  Arrangere medlemsmøter / temamøter med sentrale deler av arbeiderbevegelsens historie minimum to ganger i året.  Fulgt opp.

Tiltak 3.2:  Arrangere studiereise med relevant program i Norge eller i utlandet en gang i året.   

Tiltak 3.3:  Arrangere besøk til relevante steder i Akershus eller i Norge en gang i året.  Fulgt opp.                                                                                            

Tiltak 3.4: Etablere «hjemmeside» som bl.a. presenterer arbeiderbevegelsens framvekst og historie i Norge og i Akershus.   Delvis gjennomført.

Tiltak 3.5: Videreutvikle AHA som organisasjon gjennom god medlemspleie.  Fulgt opp.
 

Hovedmål 4: Bidra til å etablere arbeidermuseumsfunksjoner i Akershus.

Tiltak 4.1:  Ta initiativ overfor Akershus fylkeskommune, Akershusmuseet og Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv (Arbark) for samarbeid om målet.  Initiativ tatt overfor Akershus Arbeiderparti, men lite fulgt opp.

Tiltak 4.2: Bidra til å arrangere konferanse om arbeidermuseumsfunksjon.  Lite fulgt opp.
 

Hovedmål 5: Gjøre innsamlete kunnskaper og materiell tilgjengelig for bruk i undervisning, forskning og media.

Tiltak 5.1: Presentere innsamlet kunnskap og materiell på hjemmesida for fri bruk for undervisning, forskning og media.  Påbegynt, men lite fulgt opp.

Tiltak 5.2: Presentere innsamlet kunnskap og materiell i årboka for fri bruk for undervisning, forskning og media.  Påbegynt, men lite fulgt opp.

Tiltak 5.3: Samarbeide med Arbeiderbevegelsens  bibliotek og arkiv (Arbark) om tilgjengeliggjøring av innsamlet kunnskap og materiell.  Lite fulgt opp.
 

Handlingsplanen er ikke rullert siden årsmøtet i 2014.  Det legges opp til en diskusjon om AHAs arbeid framover på årsmøtet i 2020,  på grunnlag av dette dokument 13/2-20.