Vedtektsendring.

Vedtekter for Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus,

Vedtatt 25. februar 1987.

Endret 14. mars 2013.

Endret 11. mars 2014.

Forslag til endring 24.mars 2020

 § 1. Lagets navn:

Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus (AHA).

 § 2. Lagets visjon:

«Historien er grunnlaget for utvikling av framtida».

 § 3. Lagets formål:

 • Samle inn og ta vare på arbeidsfolks gamle og nyere historie.
 • Bevare kjennskapet til arbeiderklassens framvekst og betydning.
 • Arrangere ulike tiltak som øker kunnskapen om arbeiderbevegelsens historie.
 • Etablere arbeidermuseumsfunksjoner i Akershus.
 • Gjøre innsamlete kunnskaper og materiell tilgjengelig for bruk i undervisning, forskning og media.

 § 4. Studieorganisasjon:

Arbeiderbevegelsens Opplysnings Forbund (AOF) er lagets studieorganisasjon.

§ 5. Medlemskap:

Privatpersoner samt lag og foreninger tilsluttet arbeiderbevegelsen i Akershus kan bli medlemmer.

§ 6. Kontingent:

Årsmøtet fastsetter kontingenten.

§ 7. Årsmøte:

 • Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars.
 • Årsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel.
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende to uker før møtet.
 • Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent. Tilmeldte foreninger, lag og organisasjoner har en stemme hver.
 • Årsmøtet behandler følgende saker etter godkjenning av innkalling og konstituering:
  • Styrets beretning / årsmelding for siste hele kalenderår.
  • Regnskap.
  • Revisjon / rullering av handlingsplan med langtidsbudsjett.
  • Kontingent.
  • Styrets forslag til budsjett.
  • Vedtektsendringer.
  • Innkomne forslag.
 • Valgene:
  • Valg av styre jfr. § 8.
  • Valg av revisor / revisjon.
  • Valg av to representanter samt vararepresentant til Akershus kulturvernråd for et år.
  • Valg av en representant samt vararepresentant til Øyerndagkomiteen for et  år. Strykes og erstattes med:  Valg av Øyerendagkomite på fire medlemmer for to år, med en valgordning som gjør at to av medlemmene er på valg ved hvert årsmøte.
  • Valg av en representant samt vararepresentant til Lenseteateret Fetsund Lenser  for et år.
  • Valg av årbokkomité på fire medlemmer for to år, med en valgordning som gjør at to av medlemmene er på valg ved hvert årsmøte.
  • Styret skal innstille på tre medlemmer til valgkomitéen, hvor alle velges for et år.
  • Overrekking av kulturprisen. Strykes og erstattes med:  Overrekking av Øyerenprisen, arbeiderbevegelsens kulturpris for Akershus.
  • Valg av kulturpriskomite på tre medlemmer. 

 

§ 8. Styret:

Styret består av sju medlemmer, alle valgt for to år og tre varamedlemmer, alle valgt for et år. Det skal velges leder, sekretær og et styremedlem det ene året (like år), og nestleder, kasserer, årbokansvarlig og et styremedlem det neste (ulike år).

§ 9. Vedtektsendringer:

Vedtektsendringer skjer med 2 / 3 av avgitte stemmer på lovlig innkalt årsmøte, og med dette oppsatt på sakslista.

§ 10. Opphør:

I tilfelle at historielaget oppløses går eiendeler over til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).